MÜŞTERİ
BAŞVURU
FORMU

Üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasitesine göre üretim tesisinin bağlantı detaylarını içeren üretim tesisi kurma izin belgesine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu denir. 

Çağrı mektubu alınması için üretim tesisin kurulu olduğu yerdeki ilin elektrik dağıtım şirketine veya üretim tesisi OSB içerisindeyse OSB’ye başvuru yapılır. 

1- Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu,
2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki belgeleri,
3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,
4- Üretim tesisinin kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının elde edildiğine dair belge,
5- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
•    Mutlak tarım arazileri,
•    Özel ürün arazileri,
•    Dikili tarım arazileri,
•    Sulu tarım arazileri,
olmadığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak marjinal tarım arazisi yazısı,
6- Sabit gezici olmayan abone numarası,
7- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak belge,
8- Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair dekont,
9- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması,
10- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan GES Teknik Değerlendirme Formu,
11- Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
12- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
13- Tüzel kişinin ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi,
14- Vergi levhası,
15- Çatı tipi başvurularda iskân belgesi,
16- Şirket ortaklarının piyasaya giriş yasağı olmadığına dair beyan formu,
17- Kurulu güç sınırına ilişkin şirket yetkilileri tarafından imzalanmış beyan formu,
18- Başvuru yapan tüzel kişiliğin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu ve varlığı halinde bu kişilerin kontrolünde olan kişiler için tüzel kişiden alınacak kontrol beyanı hazırlanarak, dağıtım firmasına başvuru yapılır.

Başvuru evrakları ile üretim tesisinin bulunduğu ildeki elektrik dağıtım şirketine veya üretim tesisinin bulunduğu OSB’ye başvuru yapılmalıdır.10 MW kurulu güç üzerindeki tesisler bağlantı noktası itibari ile iletim şebekesinden bağlanabilmesi için Çağrı mektubu başvurusunun TEİAŞ’a yapılması gerekmektedir. Yapılan başvuru, başvuruyu takip eden ayın ilk 20 gününde evrak yönünden değerlendirilir. Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın yirmi günü içinde teknik yönden değerlendirilir. Teknik Değerlendirme sonucu olumlu olan başvurular için ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılı olarak Bağlantı Görüşü ve Çağrı mektubu talebi yapılır. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvuru sahibine teslim edilir.

Her işletme, önceki yıl veya cari yıl içinde tükettiği kadar fazla elektrik üretip satabilir.

Örnek; X işletmesinin yıllık elektirk tüketimi 1.000.000 kWh ise 2.000.00 KWh üreten bir GES kurup, 1.000.000 kWh tüketip, İhtiyaç fazlası 1.000.000 kWh elektriği satabilir. İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin ilgili tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceği ilgili yönetmelik ile düzenlenmiştir. ihtiyaç fazlası elektrik Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında ilgili işletme için EPDK tarafından yayımlanan ulusal tarifedeki elektrik birim fiyatı üzerinden satılabilir.  

Satışa konu edilebilecek ihtiyacın üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesaplanmasında;
•    Öncelikle ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaştırılmamış toplam elektrik enerjisi miktarı,
•    İlgili tüketim tesisinde bir önceki takvim yılını kapsayacak tüketim miktarının bulunmaması halinde mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanacak elektrik enerjisi miktarı,
•    Son olarak yukarıdaki usule göre hesaplanacak tüketim miktarının içinde bulunan yılda mahsuplaştırılmamış toplam elektrik enerji tüketiminden düşük olması halinde içinde bulunulan yıla ait tüketilen elektrik enerjisi miktarı, esas alınacak tüketim miktarı olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

5.1.c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

5.1.h) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,  

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ne eklenen 5.1.h maddesi ile Sanayi grubu tüketicileri için sözleşme gücünün iki katına kadar arazilere GES kurulumlarının yapılabilmesine imkân getirildi. Dolasıyla çatı alanı uygun olmayan tüketiciler arazilere GES kurulumlarıyla tüketimlerini Güneş Enerjisi Santrallerinden karşılayabilirler.

 • Arazi bol güneş alan bir bölgede olmalıdır. GES kurulacak bir arazide en önemli konu, arazinin güneş potansiyeli, yani yıl içinde güneş ışınlarından faydalanılabilme potansiyelidir. Meteorolojik araştırma ile bölgenin ortalama güneş alma süresi hesaplanabilir. GES kurulacak bölgenin son birkaç yıl içindeki ortalama güneşli, yağmurlu, bulutlu vb. gün sayısı gözden geçirilmelidir. https://gepa.enerji.gov.tr/MyCalculator/ 
 • Bağlantı noktasına yakın olmalıdır. Bağlanılacak Trafo merkezinde kurulacak GES için elektrik kapasitesi olmalıdır.
 • Marjinal arazi statüsünde olmalıdır.
 • Arazi yakınında ulaşım yolları bulunmalıdır.
 • Jeolojik yapısı GES için uygun olmalıdır. Işınım potansiyeli yüksek bir il ya da ilçede olsa dahi, arazinin bölgesel jeolojik yapısı önemlidir. Akarsuların olduğu bir bölgede taşkın, yamaçlı arazilerde ise heyelan riski vardır.
 • Toprak yapısı, panellerin kurulumunda belirleyicidir. Örneğin, kayalık bir araziye kurulacak güneş enerjisi santralinde konstrüksiyonların beton ayak olması gerekir.
 • Fazla eğimli, tümsekli ya da çukurlu araziler, GES kurulumunda iş gücünü ve maliyeti artırır.

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi tesislerinin kurulabilmesi için kurulumun yapılacağı arazinin marjinal tarım arazileri sınıfında olması gereklidir. Mutlak tarım arazisi,özel ürün arazisi ve dikili tarım arazisi dışında tamamen yerel ihtiyaçları karşılamak amacıyla tarıma açılmış arazi demektir. Marjinal tarım arazisi sınıfındaki arazilerin tarımsal üretim potansiyeli çok düşüktür. Kısaca verimsizdir.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bu madde kapsamındaki tesisler için üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.

Off-Grid
Şebekeden bağımsız güneş enerji sistemi (off-grid), enerjiyi depolamak için aküye ihtiyaç duyar, yerel şebekeye bağlı değildir.

On-Grid
Merkezi elektrik şebekesine bağlı olan ve elektrik üretmek için güneş panellerini kullanan sistemlerdir. Şebeke merkezli elektrik üretimi sistemlerinde, elde edilene enerjinin ihtiyaçtan fazlası şebekeye aktarılmaktadır.

5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında; Birden fazla tüketici aboneliğine sahip olan işletme, tek bir üretim tesisi ile ilişkilendirilebilir. Ancak üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı tarife grubunda olması zorunludur.

İnverter panellerin üretmiş olduğu DC akımı  AC akıma çeviren ve fotovoltaik sistemin şebeke ile uyumlu çalışmasını sağlayan elektronik kontrol cihazıdır.

kWp

Güneş panelinin güneş ışınlarının doğru açıda ve yoğunlukta geldiği zaman üretebilecekleri maksimum güçtür.

kWe

Güneş panellerinden gelen DC kWp gücüne karşılık, inverter ’in ürettiği AC güçtür.

Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.

 • Sözleşme Gücü: Abonenin talebi üzerine kullanacağı kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.
 • Kurulu Güç: bir elektrik santralinin karşılayabileceği, bir elektrik şebekesinin taşıyabileceği ve bir tesisatın kaldırabileceği maksimum kapasite anlamına gelir.

12 Mayıs 2019 Tarihli ve 30772 Sayılı Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ne tabidir.

 

Güneş panelleri, rüzgar, dolu veya diğer herhangi bir dış faktör tarafından hasar görmediği sürece onlarca yıl çalışmaya devam eder. Güneş panellerinin ömrü yaklaşık olarak 25-30 yıl kadardır. Bu sürenin sonunda bile enerji üretmeye devam eder.

Modül/Panel üzerine düşen güneş ışınlarının (güneş enerjisi) ne kadarı elektriğe dönüştürüldüğünün hesabıdır.

 

Yatırım maliyeti, Üretilen elektrik miktarı, Üretilen elektriğin satış/mahsup birim fiyatı geri dönüş süresini etkileyen değişkenler olmasına rağmen ülkemizdeki şartlarda geri dönüş süresi çatı tipi GES’lerde 2-3 sene ve arazi tipi GES’lerdeyse 3-4 sene arasında değişkenlik göstermektedir.

 • GES kurulumunda kullanılan fon türüne (kredi, leasing vb.),
 • Kullanılan fonun süresine,  
 • Kullanılan öz kaynak miktarına,
 • Alınan yatırım teşvik onayına,
 • Şirketin faaliyet karlılığına,
 • Üretimin iç tüketimi karşılama oranına göre yatırımın geri dönüş süresi değişiklik gösterebilmektedir. 

Yatırım teşvikler belgesi kapsamındaki desteklerden yararlanmak için en az 240 kWe gücünde GES kurulumu yapılmalıdır.

Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı ifade eder. Sistemin kabulünün yapıldığı tarihten sonra 1 ay süre içerisinde anlaşmanın yapılması gerekmektedir. 

© Copyright 2023 Fokus Enerji. All Rights Reserved.